Bugun...


Reşit Akpınar


Facebookta Paylaş

1960 Darbesi 9(Menderes'e İhanetler)
Tarih: 17-07-2017 08:52:00 Güncelleme: 17-07-2017 08:52:00


"Şemi Ergin:Efendim aşağidaki listede yer alan isimler bizimle işbirliği edeceklerdir.Salıvermeniz isabet olur.
Cemal Madanoğlu:Emin misin Şemi Bey.
Şemi Ergin:Efendim seçtiklerimin arasında Menderes'in aleyhine tanıklık yapmak için yanıp tutuşanlar var.Bence kötü muamele yapıp da onları küstürmeyelim.
C.M:Demokrat Parti'nin içinde bize bu kadar destek çıkacağını bilseydik ihtilali daha önce yapardık.Daha evvel niye haber vermediniz?
Ş.E:(Korku içinde)Efendim ben...
C.M:(Dosyaları uzatarak)Ben çıkıyorum. Az sonra bu odaya girecek subaya bu dosyaları verin lütfen.
Ş.E:Emredersiniz efendim.(Ardından derin bir oh çeker)"
Yukarıdaki diyalogu "Ben Onu Çok Sevdim" dizisindeki bir sahneden aldım.Şemi Ergin Menderes döneminde Bakanlık ve Milletvekilliği yapmış bir isim.Madanoğlu ise darbeyi yöneten en üst rütbeli komutandı.
Şemi Ergin ve Ethem Menderes, Menderes aleyhine sahte deliller ürettiler.Şemi Ergin'in orduya yönelik yaptığı övgüleri Yassıada Mahkemeleri'nde okundu.9 subay olayında niye Şemi Ergin'i lider olarak seçtiklerini buradan anlayabiliriz.Cuntacıların kendisine liderlik teklif ettiği bilinir, kendisi cunta liderliği kabul etmemiştir ama başbakana da olayı haber vermemiştir. Cuntacılara "siz yapacaksanız yapın beni karıştırmayın" demiştir.
Gazteci yazar Avni Özgürel 1960 Darbesi ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunda şöyle yazar:
" Şe­mi Er­gin de, sa­vun­ma avu­kat­la­rı­nın Ad­nan Men­de­res’in or­du­ya dö­nük öv­gü ifa­de­le­ri­ne yer ver­di­ği bir grup ko­nuş­ma­sı­nı oku­ma­la­rı­nın ar­dın­dan, sav­cı­lı­ğın mah­ke­me­den otu­ru­ma kı­sa bir ara ve­ril­me­si­ni is­te­di­ği gün, gü­ya kı­zı­na yaz­dı­ğı söy­le­nen bir mek­tup­la sah­ne­ye çık­tı. Baş­ba­kan’ın, söz ko­nu­su grup ko­nuş­ma­sı­nı yap­tık­tan son­ra kür­sü­den inin­ce ya­nı­na ge­lip ken­di­si­ne or­duy­la il­gi­li olum­lu ifa­de­ler kul­lan­ma­ya mec­bur ol­du­ğu­nu, böy­le yap­maz­sa aleyh­te ta­vır ala­cak­la­rı­nı dü­şün­dü­ğü­nü söy­le­di­ği­ni ka­le­me al­mış­tı ve o mek­tup her na­sıl­sa sav­cı­lı­ğın eli­ne geç­miş­ti. Du­ruş­ma sa­lo­nun­da san­ki ko­me­di ser­gi­le­ni­yor­du. Mek­tup cel­se ara­sın­da o ka­dar ace­ley­le yaz­dı­rıl­mış­tı ki, mah­ke­me kâ­ti­bi oku­mak­ta zor­lan­dı­ğı için Er­gin kür­sü­ye çağ­rı­lıp oku­tul­muş­tu. Son­ra Men­de­res’e ne de­di­ği­ni sor­muş­tu mah­ke­me. Er­gin, tu­tuk­lu­luk şart­la­rı­nın ağır­lı­ğın­dan do­la­yı hır­pa­lan­mış olan Men­de­res’in ola­yı ha­tır­la­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­ce­ği­ni sa­nı­yor­du muh­te­me­len. Ama Men­de­res, kür­sü­ye ge­lip söz ko­nu­su ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı gü­nün bel­li ol­du­ğu­nu ve o gün Er­gin’in An­ka­ra’da de­ğil, İz­mir’de Efes Ote­li’nde bu­lun­du­ğu­nu öğ­ren­me­nin zor ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di…"
Menderes'i en çok üzen olay Ethem Menderes'in ihaneti olmalı.Aynı soyisimlerine aldanmayın.Akrabalık ilişkileri yoktu.Fakat birbirlerine kardeş kadar yakın oldukları zannediliyordu.
Kurtuluş Savaşı'nda aynı cephede omuz omuz omuza savaşmışlardı.Yıllarca aynı çiftlikte beraber yaşamışlardı.Anlayacağınız yedikleri içtikleri ayrı olmayan dostlarmış.Celal Bayar  ve Menderes'in eşi Berrin hanım kendisini pek sevmezmiş. 
Cemal Gürsel darbeden 24 gün önce Ethem Menderes'e mektup yazmış.Mektubundaki ifadeleri aynen yazıyorum:
"....
Muhterem Vekilim; şu hakikatı kabul etmek lâzımdır ki, Kayseri hâdiseleriyle başlayıp son karar ve feci olaylara kadar devam eden vak'alar vatandaş ruhunda derin tesirler ve Hükûmete karşı telâfisi güç hoşnutsuzluklar yaratmıştır. Hele Ordunun talebelere karşı akılsızca kullanılması, işin vehametini arttırmış, Ordu mensuplarında da huzursuzluk ve güvensizlik hisleri belirmiş, korkulan şey olmuş, Ordu politikaya karıştırılmıştır.
Sayın Vekilim;
Bu ahvâl küçümsenecek, cebir ve şiddetle geçiştirilecek şeylerden değildir. Memleket, Hükûmet ve Partinin düştüğü bu müşkül vaziyeti kurtarmak için sükûnetli fakat ciddi ve zecri tedbirler almak lâzımdır. Bu tedbirler şunlar olmalıdır:
1 - Cumhurbaşkanı istifa etmelidir. Cumhurbaşkanlığına Sayın Adnan MENDERES getirilmelidir. Bu muhterem zatı her şeye rağmen Milletin çoğunluğunun sevmekte olduğuna kaniim, bu sevgiden istifade edilerek kırılanların gönülleri alınmalı ve millete yeniden güven telkin edilmelidir.
2 - Kabine'de iyi kabul edilmeyen ve suihalleri bütün memlekete yayılmış bulunan zevat çıkartılmalı ve yeni kabine mutlak dürüst, makûl, zorcu değil, adalet ve şefkat hissi taşıyan zevattan kurulmalıdır.
3 - İstanbul, Ankara valileri ve Emniyet Müdürleri süratle değiştirilmelidir.
4 - Son çıkarılan ve Tahkikat Komisyonları ihdas eden Kanun kaldırılmalıdır.
5 - Ankara Örfi İdare Kumandanı değiştirilmelidir.
6 - Partilerin Ocak, Bucak teşkilâtı kaldırılmalı, sadece Vilâyet merkezlerinde mümessiller bulundurulmalıdır.
7 - Parti faaliyetleri azami senede iki defa Vilâyet merkezlerinde ve mahdut partililerle yapılmalıdır.
8 - Mevkuf gazeteci bir af kanunu ile kısa zamanda tahliye edilmelidir.
9 - Son hadiseden tevkif edilen talebeler tedricen serbest bırakılmalıdır. İlim müesseseleri yeniden faaliyete geçirilmelidir.
10 - Şimdiye kadar çıkarılan bütün antidemokratik kanunlar tedricen kaldırılmalıdır.
11 - Vatandaş, hürriyet ve eşit muamele hakkına mutlak surette riayet edilmelidir.
12 - Ordunun mesêleleri süratle hal edilmelidir.
13 - Din istismarcılığından vazgeçilmelidir.
14 - Suistimaller oluyor mu bilmiyorum. Fakat olduğu hakkında umumi bir kanaat mevcuttur ve milletin, Hükûmete karşı itimatsızlığına sebep olmaktadır. Bu gibi kötülüklerin şiddetle bertaraf edilmesi lâzımdır.
15 - Müstesna zamanlar ve günler haricinde hükûmet büyükleri ile memleket gezilerinde sayısı büyük vatandaş toplulukları ile karşılamalar yapmak usulü kaldırılmalıdır.
Çok Muhterem Vekilim;
Bu yazdıklarım aslâ bir parti ve politika mülâhaza ve tesiriyle değildir.
Memleketin durumunun bu tedbirlerin alınmasının zarurî kıldığına inandığım için arz ediyorum. Sizlerin vatanperverlik ve vicdanlarınıza hitap ediyorum. Memlekette çok şeyler yaptığınız muhakkaktır, fakat bu da aslâ kâfi değildir. Bu yapılan işleri müstemleke idareleri de yapar, yapıyor ve yapmıştır.
(...)"
Mahkeme onun sonradan yazılmış olan  günlüklerini delil olarak kullanmıştı.Talat Asal ne kadar günlüklerin delil olarak kullanılmasının yasaya aykırı olduğunu söylese de ne fayda!
Mahkemelerde okunan hatırat ile ilgili Samet Ağaoğlu günlüklerinde şöyle yazıyor:
"Şu Ethem Menderes nasıl adammış yarabbi! Evvelki gün Topkapı hadiseleri davasında hatıra defterinden sahifeler okunuyor. İsmet Paşa’ya karşı Ankara’da da gösteri yapılmalı teklifini defterine yazdıktan sonra “Balkan komitacılığı zihniyeti” birtakım cümleler ilave ediyor. Reis soruyor: Kimi kastediyorsunuz? Cevap veriyor: Dâhiliye vekilini! Reis haklı olarak dayatıyor! Ethem’in karşılığı şu: “Daha yukarılara çıkamam.”
Bir ölünün üstüne her günah, kolayca atılır! Bu adam ne hükümette ne başka yerde hiçbir gün tek bir kelime ile işleri tenkit etmedi. Biz samimiyetle dövüşürken, fikirlerimizi söylerken o put gibi oturur, sonra dedikodu yapmak için karısına koşardı. Şimdi öğreniyoruz ki tenkitlerini hatıra defterinde yapıyormuş. Büyük cesaret!"
Yine Samet Ağaoğlu günlükleri ihaneti anlatımaya devam ediyor:
"Ethem’in hatıra defteri yine meydanda. [Rüştü] Erdelhun hakkında yazdıkları okunmuş, “Bu adam ben olmasam ordunun ahlakını bozacak, iltimasçı” diye yazıyormuş. Reis bu defterden çok faydalanacağız, ışık tutuyor, Anayasa da konuşacağız, şahıslar hakkında da var diyor. Yarabbi bu adam ne korkunç bir adammış. Defterde şöyle bir yer de varmış: “Adnan Bey, Avni Doğan’a icap ederse Halk Partisi’ni kapatıp seçime öyle giderim” demiş. Adnan Bey bu nasıl olur, ben böyle bir sözü muhalif parti adına nasıl söylerim? diyecek olmuş, reis “En yakın arkadaşınız yazıyor” diye karşılamış. Korktum bu Ethem’den! Alçaklığından, desisesinden korktum."
Bence Menderes'i yıkan asıl olay bu olmalı.Bu yazı 279 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
 • HABERLER
 • VİDEOLAR
FOTO GALERİ
 • Galaksinin Koruyucuları 2
   Galaksinin Koruyucuları 2
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Galaksinin Koruyucuları 2
 2. Bebişler
 3. Yurdum İnsanı
 4. FANTASTİK
 5. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Amerika'da-Bizde
  resim yok
 • 15 Temmuz Gazisinden Kılıçdaroğlu'na Tepki
  resim yok
 • Osman Zeki Öner
  Osman Zeki Öner
 • Osmanlı
  Osmanlı
 • Kubat Ötme Bülbül
  Kubat Ötme Bülbül
 • Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
  Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
 1. Amerika'da-Bizde
 2. 15 Temmuz Gazisinden Kılıçdaroğlu'na Tepki
 3. Osman Zeki Öner
 4. Osmanlı
 5. Kubat Ötme Bülbül
 6. Neşet Ertaş Evvelim Sen Oldun
VİDEO GALERİ
YUKARI